JAPAN AIRLINES

Giá vé phổ thông : 46.000yen  + TAX

ハノイ行き
JL 751便 成田-ハノイ 発18:25 着22:40
JL 750便 ハノイ-成田 発00:05 着07:10
ホ-チミン行き
JL759便 成田- ホーチミン 発18:00 着22:00
JL750便 ホーチミン - 成田 発08:55 着16:00
JL79便 羽田 - ホーチミン 発01:25 着05:15
JL70便 ホーチミン - 羽田 発 23:25 着06:55

LƯU Ý

Giá vé trên là giá vé gốc, chưa tính thuế

※    Hành lý gửi : 46kg/2 kiện (1 kiện không quá 23kg )

Xách tay : 7kg

※     Xuất phát ở Nhật từ NARITA, HANEDA->HANOI/HCM

※   Loại vé FIX 1 tháng- 2 tháng không thay đổi được ngày bay sau khi đã xuất vé

GIA VE AP DUNG TU NGAY 1/4/2016  ~ 31/3/2017

GIA VE PHONG THONG : 45.000yen

GIA  VE THUONG GIA  : 215.000yen

ハノイ行き
JL 751便 成田-ハノイ 発18:00 着22:25
JL 750便 ハノイ-成田 発23:55 着06:40
ホ-チミン行き
JL759便 成田- ホーチミン 発18:00 着22:00
JL750便 ホーチミン - 成田 発05:55 着13:50
JL79便 羽田 - ホーチミン 発01:25 着05:15
JL70便 ホーチミン - 羽田 発 23:25 着06:55

LUU Y  

Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.

※     Hanh ly gui : 46kg/2kien (1 kien khong qua 23kg )

Xach tay : 7kg

※     Xuat phat o Nhat tu NARITA, HANEDA->Hanoi/HCM

※    Phai dat ve truoc 5 ngay xuat phat, Sau 72 tieng  phai lam ve va xuat ve, neu dat ve truoc 1thang thi sau 1tuan phai chuyen khoan de lay ve may bay.

※     Loai ve Fix1 thang ,2thang ko thay doi duoc ngay di va ngay quay lai sau khi da xuat ve va lam ve.

Email : toiyeuvietnam@air-wap.co.jp; vietnam@air-wap.co.jp

KHU HOI FIX 1 THANG , 2THANG

GIA VE : 45.000yen

ハノイ行き
JL 751便 成田-ハノイ 発18:00 着22:25
JL 750便 ハノイ-成田 発23:55 着06:40
ホ-チミン行き
JL759便 成田- ホーチミン 発17:55 着22:30
JL750便 ホーチミン - 成田 発08:10 着15:35
JL79便 羽田 - ホーチミン 発01:30 着05:50
JL70便 ホーチミン - 羽田 発 23:45 着06:55

LUU Y  

Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.

※     Hanh ly gui : 46kg/2kien (1 kien khong qua 23kg )

Xach tay : 7kg

※     Xuat phat o Nhat tu Narita, Nagoya.Kansai ,Fukuoka->Hanoi/HCM

※    Phai dat ve truoc 5 ngay xuat phat, Sau 72 tieng  phai lam ve va xuat ve, neu dat ve truoc 1thang thi sau 1tuan phai chuyen khoan de lay ve may bay.

※     Loai ve Fix1 thang ,2thang ko thay doi duoc ngay di va ngay quay lai sau khi da xuat ve va lam ve.

Email : toiyeuvietnam@air-wap.co.jp; vietnam@air-wap.co.jp

Gia ve may bay thang cua JAPAN AIRLINES 04/2013 → 03/2014

        Loai ve Fix 3 thang

XUAT PHAT

NARITA →HANOI/HCM

OSAKA/NAGOYA/KANSAI

01/04 →01/09

43.000

 

53.000

LOAI VE

Khu hoi Fix 5ngay va 3thang

Khu hoi Fix 5ngay va 3thang

 

Gia ve may bay khu hoi  bay thang cua JAPAN AIRLINES

Xuat phat NARITA-HANOI NARITA-HCM
04/01-06/30Xuat phat tu thu 3 → thu 6 43.000 43.000
04/01-06/30xuat phat thu7, CN, thu2 51.000 51.000

LUU Y  

Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.

※     Hanh ly gui : 46kg/2kien (1 kien khong qua 23kg )

Xach tay : 7kg

※     Xuat phat o Nhat tu Narita, Nagoya.Kansai ,Fukuoka->Hanoi/HCM

※    Phai dat ve truoc 5 ngay xuat phat, Sau 72 tieng  phai lam ve va xuat ve, neu dat ve truoc 1thang thi sau 1tuan phai chuyen khoan de lay ve may bay.

※     Loai ve Fix 3 thang ko thay doi duoc ngay di va ngay quay lai sau khi da xuat ve va lam ve.

Email : toiyeuvietnam@air-wap.co.jp; vietnam@air-wap.co.jp

Gia ve khuyen mai 3 thang Fix cua JAPAN AIRLINES

NARITA/HANEDA→HANOI/HCM

OSAKA/NAGOYA/KANSAI

01/04/2014→31/3/2015

41.000

51.000

Hanh ly gui :46kg  Khu hoi Fix3 Thang

*LUU Y

※     Gia ve tren la gia ve goc,chua tinh thue va cac phu phi khac.

※     Hanh ly gui : 23kg/2kien (1 kien khong qua 23kg ); Xach tay : 7kg

※     Loai ve khuyen mai dat ve som it nhat la truoc 5 ngay bay

GIO BAY CUA CAC CHUYEN NARITA/HANEDA→HANOI/HO CHI MINH

JL751 NARITA 17:55 HANOI 21:40

JL759 NARITA 17:50 HCM 22:05

JL752  HANOI 23:30 NARITA 06:55

JL750 HCM 23:40  NARITA 07:35

Chua co

JL79 HANEDA 01:25 HCM 05:15

Chua co

JL70 HCM 13:55 HANEDA 22:00

SAU KHI XUAT VE MAY BAY ,HUY VE HOAC THAY DOI LICH BAY DEU MAT PHI :30.000YEN

※     Dat ve xin lien he :株式会社 ワールドエアープラン

MS Kieu Hanh ・ Thanh Mr

TEL: 03-5422-8481     FREE:03-5422-8481 / 03-3443-3400   Hoac : 090-9839-9696 (Softbank )

Email : toiyeuvietnam@air-wap.co.jp;  vietnam@air-wap.co.jp

GIA VE KHU HOI FIX 2 THANG CUA JAPAN AIRLINES

   XUAT PHAT        THOI DIEM    HA NOI   SAI GON
    2/8->30/9/2012               平日      63,000       63,000
    2/8->30/9/2012          平日/週末      73,000       73,000
     2/8->30/9/2012               週末      83,000       83,000

*    Luu y :

・    Gia ve tren chua tinh tat ca cac loai thue va cac phu phi khac

・    Hanh ly gui : 23kg/2kien  = 46kg.

・    Gia ve tren chi danh cho nguoi Viet Nam quoc tich Viet Nam.

Dat ve xin lien he truc tiep

株式会社 ワールドエアープラン
 Kieu Hanh・  Thanh Tinh~・Hai Yen・ Thu Huong

Tel: 03-5422-8481 /03-3443-3400 .

Hoac:090-9839-9696 (Softbank)

Email: toiyeuvietnam@air-wap.co.jp

vietnam@air-wap.co.jp

 日本航空

                      GIA VE RE DI 2 CHIEU CUA JAPAN AIRLINES 2012

xuat phat tu NARITA Tokyo -> HANOI/HCM

        Ngay xuat phat            Ngay bay              HANOI               SAIGON
    1/1–>17/03/2012              火—> 金            59.000               59.000
    1/1–>17/03/2012              土・日・月           69.000               69.000

*    Luu y :

・    Gia ve tren chua tinh tat ca cac loai thue va cac phu phi khac

・    Hanh ly gui : 23kg/2kien  = 46kg.

・    Gia ve tren chi danh cho nguoi Viet Nam quoc tich Viet Nam.

Dat ve xin lien he truc tiep

株式会社 ワールドエアープラン
 Kieu Hanh・  Thanh Tinh~・Hai Yen・ Thu Huong

Tel: 03-5422-8481 /03-3443-3400 .

Hoac:090-9839-9696 (Softbank)

Email: toiyeuvietnam@air-wap.co.jp

vietnam@air-wap.co.jp

日本航空利用・航空券 成田(東京→ハノイ/ホーチミン)

Ban dang tim ve re ve Hanoi/Ho chi minh ,gia ve bay thang hop ly ….voi JAL ban chi can di tu 2->3 ngay va can dat som truoc 30 ngay bay chung toi se tu van va dat cho ban gia ve re nhat phu hop voi yeu cau cua ban .

                                 Di tu NARITA/NAGOYA/KANSAI/FUKUOKA-> HANOI/SAIGON(HO CHI MINH)
Xuat phat 1 thang 3ngay 5ngay 14ngay 21ngay
01/01>31/3/2012 48,000 40,000 54,000 68,000 98,000

 

Hanh ly gui  1 chieu :23kg/2kien=46kg

xach tay:7kg

***Luu y: Gia ve may bay tren chua tinh thue va cac phu phi khac

gia ve tren phai BOOK va xuat ve truoc ngay bay it nhat la 3ngay

Sau khi da xuat ve may bay ma huy ve may bay Phi huy ve sau khi da xuat ve may bay :30.000 yen

Dat ve xin lien he truc tiep

株式会社 ワールドエアープラン
 Ms Kieu Hanh・

Tel: 03-5422-8481 /03-3443-3400 .

Hoac:090-9839-9696 (Softbank)

Email:  toiyeuvietnam@air-wap.co.jp

vietnam@air-wap.co.jp

viet_work_logo

㈱ワールドエアープラン

WORLD AIR PLAN INC (WAP)

〒108-0071東京都港区白金台3-16-11 峯岸ビル3階
Minegishi Bldg.3F,
3-16-11,Shirokanedai,Minato-ku,Tokyo,Japan
TEL:03-5422-8481
FAX:03-5447-8808
Open hours:
Mon. to Fri. 09:30~18:30